Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

SPEDYCJA

wykłady (30 godz.) i ćwiczenia (30 godz.)

dla 5 sem. TiL stacjonarneAdam Salomon: SPEDYCJA - wykłady i ćwiczenia dla 5 sem. TiL stacjonarne (30 godz. + 30 godz.)
Program wykładówWykład 01 w dniu 2016-09-27
Spedycja - omówienie treści programowych i zasad zaliczenia części wykładowej przedmiotu.
Podstawowe pojęcia związane ze spedycją. Funkcje spedytorów na rynku TSL.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 sem. TiL stacjonarne - wykład 01 [pdf, 2379 KB]

Wykład 02 w dniu 2016-10-04
Podstawowe pojęcia związane ze spedycją - cd.
Rodzaje spedycji. Ceny za usługi spedycyjne i taryfy spedycyjne. Charakterystyka umowy spedycji i umowy przewozu. Obowiązki spedytora. Prawa spedytora. Odpowiedzialność spedytora.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 sem. TiL stacjonarne - wykład 02 [pdf, 2872 KB],
Adam Salomon, Spedycja a komodalność transportu - artykuł [pdf, 339 KB].

Wykład 03 w dniu 2016-10-11
Organizacja procesów spedycyjnych i dokumentacja transportowo-spedycyjna.
Definiowanie i opis faz procesu spedycyjnego. Dokumenty wykorzystywane w procesach transportowo-spedycyjnych (dokumenty dotyczące bezpośrednio zorganizowania transportu ładunku, dokumenty stanowiące potwierdzenie oddania lub przyjęcia ładunku do przewozu, dokumenty o charakterze informacyjnym, zaświadczeniowym i rozliczeniowym, dokumenty ubezpieczeniowo-szkodowe).
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 sem. TiL stacjonarne - wykład 03 [pdf, 4285 KB]
Adam Salomon, Podstawowa dokumentacja spedycyjno-transportowa w pracy spedytora międzynarodowego [pdf, 301 KB]

Wykład 04 w dniu 2016-10-18
Opakowanie i oznakowanie ładunków w spedycji.
Cechy „idealnych” opakowań. Wymogi, jakim powinno odpowiadać opakowanie w spedycji. Zadania opakowań. Rodzaje opakowań. Charakterystyka najczęściej spotykanych form konstrukcyjnych opakowań transportowo-spedycyjnych. „Próba sztaplowania”. Klasyfikacja znaków na opakowaniach.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 sem. TiL stacjonarne - wykład 04 [pdf, 2532 KB]

Wykład 05 w dniu 2016-10-25
Uczestnicy rynku spedycyjnego (część 1).
Przewoźnicy (armatorzy) morscy i ich przedstawiciele (agenci); NVOCC; Przewoźnicy samochodowi i ich przedstawiciele (agenci); Przewoźnicy kolejowi i ich przedstawiciele (agenci).
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 sem. TiL stacjonarne - wykład 05 [pdf, 4286 KB]

Wykład 06 w dniu 2016-11-08
Uczestnicy rynku spedycyjnego (część 2).
Przewoźnicy lotniczy i ich przedstawiciele (agenci); Przewoźnicy śródlądowi i ich przedstawiciele (agenci); Przedsiębiorstwa przeładunkowe i sztauerskie; Przedsiębiorstwa składowe; Urzędy celne i izby celne; Inne firmy specjalistyczne, których działalność jest związana ze specyfiką danego ładunku.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 sem. TiL stacjonarne - wykład 06 [pdf, 5521 KB]

Wykład 07 w dniu 2016-11-15
Zwyczaje i uzanse handlowe (część 1).
Funkcje i rola formuł handlowych w obrotach handlu zagranicznego. Cenotwórczy charakter formuł handlowych. Formuły a gestia transportowa. Formuły a ubezpieczenie ładunku. Rola polisy ubezpieczeniowej. Charakterystyka uniwersalnych zestawów klauzul instytutowych (ILU). Wskazówki dla ubezpieczających. Systematyka i opis poszczególnych formuł handlowych Incoterms 2010.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 sem. TiL stacjonarne - wykład 07 [pdf, 5434 KB]

Wykład 08 w dniu 2016-11-22
Zwyczaje i uzanse handlowe (część 2).
Systematyka i opis poszczególnych formuł handlowych Combiterms 2000, Amerykańskich Znowelizowanych Definicji Handlu Zagranicznego, zwyczajów i uzansów dotyczących ilości towarów, terminów dostaw oraz przewozu.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 sem. TiL stacjonarne - wykład 08 [pdf, 2484 KB]

Wykład 09 w dniu 2016-11-29
Sposoby płatności w transakcjach handlowych z punktu widzenia spedycyjnego.
Omówienie zalet i wad polecenia wypłaty, czeku, weksla, akredytywy, inkasa, faktoringu. Wskazówki przy wyborze określonej formy rozliczeń i płatności dla poszczególnych stron kontraktu.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 sem. TiL stacjonarne - wykład 09 [pdf, 4811 KB]

Wykład 10 w dniu 2016-12-13
Transport multimodalny z punktu widzenia spedycyjnego.
Pojęcie transportu multimodalnego. Rodzaje transportu multimodalnego (przewozy kontenerowe, przewozy "Piggy-back", przewozy lądowo-morskie). Aspekty organizacyjno-prawne transportu multimodalnego (dokumentacja, rola Operatora Transportu Multimodalnego, kwotowy limit odpowiedzialności Operatora Transportu Multimodalnego za uszkodzenie/utratę ładunku, perspektywy rozwoju transportu multimodalnego w Polsce).
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 sem. TiL stacjonarne - wykład 10 [pdf, 13630 KB],
Adam Salomon, Transport intermodalny z punktu widzenia spedycyjnego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 28/2010, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2013 [pdf],
Adam Salomon, Wykorzystanie transportu morskiego w przewozach multimodalnych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 24/2010, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2010 [pdf, 493 KB].

Wykład 11 w dniu 2017-01-10 (OSTATNI)
Znaczenie ubezpieczenia w spedycji.
Rola polisy ubezpieczeniowej. Charakterystyka uniwersalnych zestawów klauzul instytutowych (ILU). Wskazówki dla ubezpieczających. Ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika. Ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej dla przewoźnika. Rażące niedbalstwo przewoźnika. Gdy przewoźnik zawiera umowę CARGO. Podwykonawcy a ubezpieczenie przewoźnika. Ubezpieczenie ładunku - CARGO. Podstawowe elementy ubezpieczenia. Ubezpieczenie przewoźnika - wskazówki.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 sem. TiL stacjonarne - wykład 11 [pdf, 3,86 MB]

Wykład 12 w dniu 2016-12-20
Ubezpieczenia w spedycji.
Rola polisy ubezpieczeniowej. Charakterystyka uniwersalnych zestawów klauzul instytutowych (ILU). Wskazówki dla ubezpieczających. Ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika. Ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej dla przewoźnika. Rażące niedbalstwo przewoźnika. Gdy przewoźnik zawiera umowę CARGO. Podwykonawcy a ubezpieczenie przewoźnika. Ubezpieczenie ładunku - CARGO. Podstawowe elementy ubezpieczenia. Ubezpieczenie przewoźnika - wskazówki.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 sem. TiL stacjonarne - wykład dot. ubezpieczeń w spedycji [pdf, 3036 KB]

Wykład 13 w dniu 2017-01-03
Spedycyjna charakterystyka poszczególnych gałęzi transportu.
Międzynarodowe konwencje i umowy wpływające na pracę spedytora w poszczególnych gałęziach transportu. Konwencja ADR. Konwencja AETR. Konwencja celna w sprawie karnetu ATA. Konwencja ATP. Konwencja COTIF. Umowa SMGS. Konwencja CMR. Konwencja TIR. Konwencja Wiedeńska. Konwencja o Wspólnej Procedurze Tranzytowej. Konwencja Barcelońska. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowym Multimodalnym Przewozie Towarów.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 sem. TiL stacjonarne - materiały do wykładu 13 [pdf, 1 MB],
Instrukcja stosowania Karnetów ATA (wersja 2.0) [pdf, 200 KB],
Tekst Konwencji o Międzynarodowym Przewozie Kolejami (COTIF) [pdf, 386 KB],
Tekst Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (SMGS), stan na 1.07.2015 [pdf, 1 MB],
Tekst Konwencji Barcelońskiej 1921 (o wolności tranzytu) [pdf, 438 KB],

Wykład 14 w dniu 2017-01-10
Międzynarodowe instytucje i organizacje wpływające na pracę spedytora.
Związki spedytorów i organizacje spedycyjne w Polsce. Związki zrzeszające organizacje spedycyjne działające w skali międzynarodowej (FIATA), europejskiej (CLECAT) i polskiej (PISiL).
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 sem. TiL stacjonarne - wykład 14 [pdf, 1,28 MB]

Wykład 15 w dniu 2017-01-17
Przewóz substancji niebezpiecznych i ponadgabarytów.

Wyznaczanie tras przejazdu, miejsc postojowych i odpoczynku kierowców. Zasady oznakowania samochodów przewożących substancje niebezpieczne. Sposoby załadunku, transportu i wyładunku paliw płynnych. Przewozy ponadgabarytowe (ponadnormatywne) w transporcie drogowym. 2. Przewozy ponadgabarytowe w transporcie kolejowym. Przewozy ponadgabarytowe w transporcie lotniczym.
LITERATURA:
Adam Salomon, Drogowy przewóz substancji niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem paliw płynnych [pdf, 769 KB],
Adam Salomon, Przewozy ładunków ponadgabarytowych na zapleczu portów morskich [pdf, 866 KB].
Podstawowa literatura do wykładówAdam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011 - podręcznik podstawowy do wykładów, ćwiczeń, egzaminu i zaliczeniaProgram ćwiczeń wraz z wymaganą literaturąĆwiczenia 01 w dniu 2016-09-27
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ZASAD ZALICZENIA ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI

na zajęcia nie trzeba niczego przynosić.
Ćwiczenia 02 w dniu 2016-10-04
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE KONSTRUOWANIA UMOWY SPEDYCJI;

na zajęcia należy przynieść: treść Kodeksu Cywilnego dotyczącą spedycji [pdf, 317 KB] i oba przykłady umowy spedycji: Przykład 1 umowy spedycji [doc, 31,5 KB], Przykład 2 umowy spedycji [doc, 34,5 KB]. Materiał dodatkowy: Charakterystyka umowy spedycji [pdf, 644 KB]
Ćwiczenia 03 w dniu 2016-10-11
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH;

na zajęcia należy przeczytać informację o zleceniu spedycyjnym [pdf, 701 KB] oraz przynieść 2-3 wydrukowane puste blankiety zleceń spedycyjnych (można je tutaj pobrać z internetu [652 KB] lub wybrać dowolne inne - będziemy je wypełniać/wystawiać na zajęciach.
Ćwiczenia 04 w dniu 2016-10-18
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA OGÓLNYCH POLSKICH WARUNKÓW SPEDYCYJNYCH 2010;

na zajęcia należy przynieść treść OPWS 2010 (PL + ENG) [97 KB] oraz informację o OPWS [58 KB].
Ćwiczenia 05 w dniu 2016-10-25
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA WNIOSKU O OTWARCIE AKREDYTYWY;

na zajęcia należy przeczytać informację o akredytywie dokumentowej [pdf, 617 KB] oraz przynieść blankiet wniosku o otwarcie akredytywy BGŻ [pdf, 186 KB], blankiet wniosku o otwarcie akredytywy CH [pdf, 243 KB] i blankiet wniosku o otwarcie akredytywy ING [pdf, 86 KB].
Materiały dodatkowe:
Akredytywa standby (ABC 2) [410 kB],
Akredytywa "red clause" i "green clause" (ABC 3) [431 kB],
Akredytywa "evergreen" (ABC 4) [445 kB],
Pułapki związane ze stosowaniem akredytywy (część 1) (ABC 5) [385 kB],
Pułapki związane ze stosowaniem akredytywy (część 2) (ABC 6) [397 kB],
Negocjacja w odniesieniu do akredytywy dokumentowej (ABC 7) [533 kB],
Akredytywa dokumentowa a dokument transportu multimodalnego (ABC 8) [446 kB],
Documentary credit operations - the complex of contracts (ABC 9) [558 kB].
Ćwiczenia 06 w dniu 2016-11-08
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE DESPATCH/DEMURRAGE W SPEDYCJI;

na zajęcia należy zapoznać się z wyznaczaniem czasu dozwolonego (laydays) [pdf, 114 KB] i przynieść treść zadań do wyznaczania czasu dozwolonego (laydays) [pdf, 1211 KB].
Ćwiczenia 07 w dniu 2016-11-15
KOLOKWIUM 1. ZALICZAJĄCE CZĘŚĆ 1 ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI;

na zajęcia należy przynieść kalkulator i długopis(y). Telefony będą wyłączone!
Ćwiczenia 08 w dniu 2016-11-22
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA MIĘDZYNARODOWEGO LISTU PRZEWOZOWEGO CMR;

na zajęcia należy przejrzeć tekst Konwencji CMR o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (2015), [pdf, 602 KB] i jeśli to możliwe przynieść go na zajęcia w wersji elektronicznej, przejrzeć fragment monografii Krzysztofa Wesołowskiego Umowa Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów na podstawie CMR, przeczytać tekst dotyczący praktyki zmiany/ukrywania danych w listach CMR [pdf, 277 KB] oraz przynieść blankiety listu CMR [pdf, 93 KB].
Ćwiczenia 09 w dniu 2016-11-29
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA MIĘDZYNARODOWEGO LISTU PRZEWOZOWEGO CIM;

na zajęcia należy przeczytać i przynieść na zajęcia artykuł Katarzyny Łogwiniuk, Uregulowania prawne w międzynarodowym kolejowym przewozie towarów - list przewozowy CIM, "Logistyka" 5/2012, przejrzeć Umowę o Międzynarodowej Komunikacji Towarowej (Umowa SMGS, stan na 1.07.2015) [1 MB] i jeśli to możliwe przynieść ją na zajęcia w wersji elektronicznej, przejrzeć Regulamin przewozów kolejowych przesyłek towarowych 2011 (RPT) DB Schenker Rail Polska SA [293 KB] i jeśli to możliwe przynieść go na zajęcia w wersji elektronicznej oraz przynieść blankiety listu CIM [pdf, 6,95 MB].
Ćwiczenia 10 w dniu 2016-12-06
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI FIATA;

na zajęcia należy przeczytać tekst Dokumenty FIATA i ich wpływ na pracę logistyka i spedytora portowo-morskiego [1,09 MB] i Adam Salomon, Dokumenty normatywne FIATA w pracy spedytora międzynarodowego [148 KB] oraz przynieść przykładowe wzory blankietów dokumentów FIATA: konosament FIATA [pdf, 4,62 MB], konosament FIATA [pdf, 4,62 MB], FIATA FCT [pdf, 4,63 MB], FIATA FCR [pdf, 4,04 MB], FIATA FWR [pdf, 3,98 MB], FIATA SDT [pdf, 4,20 MB], FIATA FFI [pdf, 105 KB].
Ćwiczenia 11 w dniu 2016-12-13
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA CELNEGO SAD;

na zajęcia należy przynieść informację o zgłoszeniach celnych [429 KB], przejrzeć Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych, [2,04 MB] (Dziennik Ustaw 2011 r. nr 166, poz. 995) i jeśli to możliwe przynieść je na zajęcia w wersji elektronicznej, przejrzeć instrukcję wypełniania zgłoszeń celnych (wersja z 28.04.2016) [pdf, 1,96 MB] oraz jeśli to możliwe przynieść ją na zajęcia w wersji elektronicznej.
Ćwiczenia 12 w dniu 2017-01-10
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ UBEZPIECZENIOWYCH W SPEDYCJI;

na zajęcia należy przeczytać i przynieść w wersji elektronicznej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (Allianz) [pdf, 344 KB] oraz przynieść protokół szkodowy C.Hartwig Gdynia [90 kB], protokół szkodowy DHL [133 kB], protokół szkodowy DPD [78 kB], protokół szkodowy FedEX [251 kB], protokół szkodowy KeX [33 kB], protokół reklamacyjny Gamet [150 kB], wzór protokołu reklamacyjnego [288 kB].
SLAJDY WPROWADZAJĄCE DO PROBLEMATYKI UBEZPIECZEŃ [2,73 MB].
Ćwiczenia 13 w dniu 2017-01-03
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE WYZNACZANIA CZASU PRACY KIEROWCÓW I ZUŻYCIA PALIWA W SPEDYCJI;

na zajęcia należy przeczytać Poradnik organizatora imprez [870 kB] i zapoznać się z prezentacją [pps, 27,7 MB]. W prezentacji omówione są normy czasu pracy kierowcy oraz normy zużycia paliwa. Część pierwsza prezentacji zawiera uregulowania prawne norm czasu pracy kierowcy oraz przykłady obliczeń czasów prowadzenia, przerw i odpoczynku kierowcy. Druga część prezentacji to charakterystyka urządzeń kontrolujących pracę kierowcy (tachografy) oraz zasady kontroli zużycia paliwa i ćwiczenia do obliczania zapotrzebowania paliwa do zrealizowania konkretnego zadania transportowego.
Ćwiczenia 14 w dniu 2017-01-17
KOLOKWIUM 2. ZALICZAJĄCE CZĘŚĆ 2 ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI.

Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wyłączone!
Ćwiczenia 15 w dniu 2017-01-24
KOLOKWIUM 3. ZALICZAJĄCE CAŁOŚĆ ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI (Wyłącznie dla osób, które nie zaliczyły obu wcześniejszych kolokwiów).

Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wyłączone!Ważne informacje  1. KOLOKWIUM 1. ZALICZAJĄCE CZĘŚĆ 1. ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI - w dniu 2016-11-15. Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wyłączone!
  2. KOLOKWIUM 2. ZALICZAJĄCE CZĘŚĆ 2. ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI - w dniu 2017-01-17. Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wyłączone!
  3. KOLOKWIUM 3. ZALICZAJĄCE CAŁOŚĆ ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI - w dniu 2017-01-24 (Wyłącznie dla osób, które nie zaliczyły obu wcześniejszych kolokwiów). Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wyłączone!
  4. EGZAMIN ZALICZAJĄCY CAŁOŚĆ ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW ZE SPEDYCJI (Test 20-30 pytań, jedna odpowiedź dobra lub najlepsza spośród czterech, punkty ujemne, zalicza 40% punktów dodatnich możliwych do uzyskania) - 3 lutego 2017 roku w godz. 15.00-16.00, sala C-136 (nastąpiła zmiana, bo mają Państwo we wcześniej ustalonym terminie egzamin z Logistyki dostaw).
  5. EGZAMIN POPRAWKOWY ZALICZAJĄCY CAŁOŚĆ ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW ZE SPEDYCJI - 10 lutego 2017 roku w godz. 15.00-16.00, sala C-136. Na kolokwium należy przynieść indeks i kartę egzaminacyjną (są to warunki zdawania egzaminu!)
  6. Konsultacje podane są na stronie: http://www.akademor.webd.pl/konsult_am.html
  7. Program zajęć opublikowany jest na stronie: http://www.akademor.webd.pl/program3b.html
  8. Program zajęć w wersji .pdf jest do pobrania ze strony: http://www.akademor.webd.pl/download/program3b.pdf


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html