Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

SPEDYCJA

wykłady (60 godz.) i ćwiczenia (30 godz.)

dla 5 i 6 sem. TiL stacjonarneAdam Salomon: SPEDYCJA - wykłady i ćwiczenia dla 5 i 6 sem. TiL stacjonarne (60 godz. + 30 godz.)KOLOKWIUM 1. ZALICZAJĄCE CZĘŚĆ 1. ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI - w dniu 15.04.2020 (w poszczególnych grupach ćwiczeniowych, tj. o godz. 8.00, 13.15 i/lub 15.15, w zależności od grupy). Na kolokwium należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wylogowane z sieci! KOLOKWIUM 2. ZALICZAJĄCE CZĘŚĆ 2. ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI - w dniu 3.06.2020 (w poszczególnych grupach ćwiczeniowych, tj. o godz. 8.00, 13.15 i/lub 15.15, w zależności od grupy). Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wylogowane z sieci! KOLOKWIUM 3. ZALICZAJĄCE CAŁOŚĆ ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI - w dniu 10.06.2020 (w terminie wykładu, tj. o godz. 9.15 dla wszystkich grup ćwiczeniowych) - wyłącznie dla osób, które nie zaliczyły OBU wcześniejszych kolokwiów. Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wylogowane z sieci! EGZAMIN ZALICZAJĄCY CAŁOŚĆ ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW ZE SPEDYCJI (Test 20-30 pytań, jedna odpowiedź dobra lub najlepsza spośród czterech, punkty ujemne, zalicza 40% punktów dodatnich możliwych do uzyskania) - 17 czerwca 2020 (środa), w sali C-136, ul. Morska, w godz. 14.00-14.45 (dla osób o nazwiskach A-K), w godz. 15.00-15.45 (dla osób o nazwiskach L-Ż). Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wylogowane z sieci!
EGZAMIN POPRAWKOWY ZALICZAJĄCY CAŁOŚĆ ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW ZE SPEDYCJI (Test 20-30 pytań, jedna odpowiedź dobra lub najlepsza spośród czterech, punkty ujemne, zalicza 40% punktów dodatnich możliwych do uzyskania) - 17 września 2020 (czwartek), w sali C-136, ul. Morska, w godz. 15.00-16.00 (dla osób, które otrzymały z pierwszego terminu ocenę ndst lub nie przystąpiły do pierwszego terminu). Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wylogowane z sieci!
Program wykładów (60 godz.)Wykład 01 (7 i 14.10.2019).
Spedycja - omówienie treści programowych i zasad zaliczenia części wykładowej przedmiotu.
Spedycja - charakterystyka działalności. Powiązania spedytora. Definicja i rola spedytora. Rynek transportu w Polsce (2017). Pracujący w transporcie i gospodarce magazynowej w Polsce (2014-2017). Struktura przewozów ładunków w transporcie samochodowym w Polsce (2017). Struktura przewozów ładunków w żegludze śródlądowej w Polsce (2017). Struktura przewozów ładunków w transporcie kolejowym w Polsce (2017). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze TSL w Polsce (2014-2017). Zarobki spedytorów (2018). Struktura ładunków eksportowych w 2017 r. (proc.). Ranking operatorów TSL pochodzenia europejskiego (2017). Top 10 firm TSL (2017). Wskaźnik optymizmu branży TSL w Polsce (2018). Ładunki przeładowane w polskich portach morskich w 2017 (mln ton). Dlaczego Francuzi i Niemcy nas nie chcą na europejskim rynku transportu drogowego? Transport a Spedycja. Cel spedycji. Historia spedycji. Prawo składu. Przymus drożny. Pozorny nabywca. Funkcje spedytorów na rynku TSL. Z kim współpracuje spedytor? Co decyduje o wyborze spedytora? Szersza i węższa definicja spedycji. Spedytor - realizator kontraktu. Spedytor - pośrednik. Proces spedycyjny. Elementy procesu spedycyjnego. Cechy idealnego procesu spedycyjnego.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 i 6 sem. TiL stacjonarne - wykład 01 [pdf, 2379 KB]

Wykład 02 (21.10.2019).
Podstawowe pojęcia związane ze spedycją.
Podziały spedycji wg różnych kryteriów. Rodzaje spedytorów. Czynności spedycyjne przy wysyłaniu towaru. Czynności spedycyjne przy odbiorze towaru. Ceny za usługi spedycyjne. Ceny umowne. Ceny taryfowe. System wykładowy. System ryczałtowy. Taryfy spedycyjne. Charakterystyka umowy spedycji i umowy przewozu.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 i 6 sem. TiL stacjonarne - wykład 02 [pdf, 2872 KB],
Adam Salomon, Spedycja a komodalność transportu - artykuł [pdf, 339 KB].

Wykład 03 (4 i 18.11.2019).
Organizacja procesów spedycyjnych i dokumentacja transportowo-spedycyjna.
Definicja dokumentów wykorzystywanych w procesach transportowo-spedycyjnych. Fazy przebiegu procesu spedycyjnego. Dokumenty dotyczące bezpośrednio zorganizowania transportu ładunku. Dokumenty stanowiące potwierdzenie oddania lub przyjęcia ładunku do przewozu. Dokumenty o charakterze informacyjnym, zaświadczeniowym i rozliczeniowym. Dokumenty ubezpieczeniowo-szkodowe. Zlecenie spedycyjne. Elementy zlecenia spedycyjnego. Zlecenie spedycyjne - blankiety. Instrukcja wysyłkowa. Kwit sternika. Kwit dokowy. Kwit przesyłkowy. Konosament morski. Konosament żeglugi śródlądowej. Rodzaje konosamentów - ze względu na rodzaj żeglugi. Rodzaje konosamentów – ze względu na sposób przyjęcia towarów do przewozu. Rodzaje konosamentów – ze względu na możliwość przenoszenia tytułu własności do towaru. Rodzaje konosamentów – ze względu na klauzule restrykcyjne. Konosament czysty/brudny. Rodzaje konosamentów – ze względu na organizację przewozu. Inne konosamenty. Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy CIM. Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS. Międzynarodowy Samochodowy List Przewozowy CMR. Karnet TIR. Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB. Konosament Żeglugi Śródlądowej. Polisa ubezpieczeniowa. Certyfikat asekuracyjny. Faktura handlowa. Faktura proforma. Faktura konsularna. Faktura celna. Jednolity Dokument Administracyjny SAD. Procedury celne. Karnet ATA. Świadectwo Pochodzenia. Świadectwo Przewozowe EUR-1. Ship’s mail, ship’s bag – poczta statkowa. Cennik usług legalizacyjnych związanych z wystawianiem świadectw potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie towarów (2018). Świadectwo antydumpingowe. Świadectwo próbobrania. Świadectwo analizy. Świadectwo standaryzacyjne. Świadectwo weterynaryjne. Świadectwo fitopatologiczne. Świadectwo kondycjonowania. Świadectwo dezynfekcji. Świadectwo fumigacji. Świadectwo wieku. Świadectwo o rodowodzie zwierząt. Świadectwo kwalifikacyjne. Świadectwo liczenia. Świadectwo o sile wyższej. Zgłoszenie celne. Cechy informacji w łańcuchu transportowym. Wady klasycznego (tradycyjnego) systemu przekazywania informacji w spedycji. Powtarzanie się informacji na różnych tradycyjnych (papierowych) dokumentach. Dokument papierowy przeszkodą w spedycji. Słabe strony zastosowania dokumentów papierowych. Elektroniczny konosament.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 i 6 sem. TiL stacjonarne - wykład 03 [pdf, 4285 KB]
Adam Salomon, Podstawowa dokumentacja spedycyjno-transportowa w pracy spedytora międzynarodowego [pdf, 301 KB]

Wykład 04 (25.11 i 2.12.2019).
Opakowanie i oznakowanie ładunków w spedycji.
Znaczenie opakowanie ładunków. Rozkład szkód transportowych. Przyczyny szkód transportowych. Kruchość niektórych towarów/ładunków. Cechy "idealnych" opakowań w spedycji. Wymogi, jakim powinno odpowiadać opakowanie. Opakowania - wg kryterium przeznaczenia. Najważniejsze zadania opakowań (klasyczne). Czynniki wpływające na wybór konstrukcji opakowań. Przykładowa klasyfikacja opakowań wg podstawowych kryteriów. Najczęściej spotykane formy konstrukcyjne opakowań transportowych (balon w koszu, beczka, bęben, butla, hobok, kanister, klatka, pudło, skrzynia/skrzynka, worek). "Próba sztaplowania". Klasyfikacja znaków na opakowaniach. Przykład znakowania opakowań transportowych z zawartością. Przykłady znaków manipulacyjnych w spedycji (środek ciężkości, hakami bezpośrednio nie zaczepiać, góra, nie przewracać, chronić przed wilgocią, ostrożnie kruche, opakowanie hermetyczne, chronić przed nagrzaniem (ciepłem), produkty łatwo psujące się, przestrzegać zakresu temperatur (dla zawartości opakowania dla której wymagane jest nie przekroczenie temperatury minimalnej), przestrzegać zakresu temperatur (dla zawartości opakowania dla której wymagane jest nie przekroczenie temperatury maksymalnej), przestrzegać zakresu temperatur (dla zawartości opakowania dla której wymagane jest pozostawanie w danym zakresie temperatur), przestrzegać zakresu temperatury, nie przemieszczać przez toczenie, nie obracać, nie przetaczać, nie podnosić wózkiem widłowym, nie podnosić wózkiem, chronić przed promieniowaniem, chronić przed upadkiem, podnosić bezpośrednio za ładunek, nie chwytać w tym miejscu, miejsce zakładania zawiesi, żywe zwierzęta, zakaz piętrzenia ładunku, ograniczenie piętrzenia, dopuszczalna liczba warstw piętrzenia, tu otwierać). Przykłady oznaczeń substancji niebezpiecznych. Numery rozpoznawcze właściwości materiału niebezpiecznego. Wymiary, konstrukcja i oznakowanie Europalety. Znaki identyfikujące materiał opakowania.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 i 6 sem. TiL stacjonarne - wykład 04 [pdf, 2532 KB]

Wykład 05 (9 i 16.12.2019).
Uczestnicy rynku spedycyjnego (część 1).
Dostęp do rynku spedycyjnego - wcześniej. Dostęp do rynku spedycyjnego - obecnie. Najważniejsze postanowienia Ustawy prawo działalności gospodarczej. Rynek transportu morskiego. Kontrahenci spedytora. Główni podwykonawcy (kontrahenci spedytora) związani bezpośrednio z organizacją łańcucha transportowego. Główni podwykonawcy (kontrahenci spedytora) związani pośrednio z organizacją łańcucha transportowego. Przewoźnicy (armatorzy) morscy i ich przedstawiciele (agenci). Zadania załadowcy. Kto może być załadowcą? Prawa załadowcy. Za co odpowiada załadowca? Agent - definicja. Makler - definicja. Rodzaje maklerów okrętowych. NVOCC. Rynek transportu drogowego. Flota w transporcie samochodowym. Samochody i zestawy specjalistyczne. Przewóz ponadgabarytów w transporcie samochodowym - przykładowy tabor. Naczepy uniwersalne. Naczepa płaska. Naczepa typu Jambo. Naczepa typu standard. Naczepa typu mega. Rodzaje przewozów w transporcie samochodowym. Fracht w samochodowych przewozach całopojazdowych. Współczynniki przeliczeniowe objętości do wagi stosowane w samochodowej spedycji drobnicowej. Tachografy stosowane w transporcie drogowym. Rynek transportu kolejowego. Przewoźnicy kolejowi i ich przedstawiciele (agenci). Szerokości torów kolejowych występujące w Europie. Zasady w przewozach kolejowych.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 i 6 sem. TiL stacjonarne - wykład 05 [pdf, 4286 KB]

Wykład 06 (13.01.2020).
Uczestnicy rynku spedycyjnego (część 2).
Rynek transportu lotniczego. Krótka historia lotnictwa w Polsce. Polskie porty lotnicze (2017). Liczba pasażerów na polskich lotniskach w 2017 roku. Polskie porty lotnicze (2017). Liczba obsłużonych pasażerów na lotniskach powyżej i poniżej 1 miliona pasażerów rocznie. Liczba obsłużonych pasażerów na Lotnisku Chopina względem pozostałych portów. Ranking międzynarodowych portów lotniczych 2017 i 2018 (obsługa pasażerów). Największe lotniska świata (pod względem powierzchni) (2018). Największe samoloty pasażerskie świata pod względem liczby miejsc (2018). Najdłuższe samoloty świata (2018). Ilość obsłużonego cargo on board (w kg) w polskich portach lotniczych w ruchu krajowym i międzynarodowym w roku 2016-2017. Polskie porty lotnicze (2017) - charakterystyka ogólna. Przewóz pasażerów transportem lotniczym w Polsce (2017). Udział największych przewoźników w przewozach lotniczych w Polsce (2017). Wpływ transportu lotniczego. Międzynarodowy transport lotniczy w Polsce (2017). Krajowy transport lotniczy w Polsce (2017). Przewozy czarterowe pasażerów transportem lotniczym w Polsce (2017). Międzynarodowy ruch czarterowy transportem lotniczym w Polsce (2017). Udział w rynku polskim największych lotniczych przewoźników czarterowych (2017). Pasażerski ruch regularny transportu lotniczego w Polsce (2017). Ranking spedytorów lotniczych (cargo) w 2016 roku. Rynek żeglugi śródlądowej. Strony umowy w spedycji śródlądowej. Rodzaje umów w transporcie śródlądowym. Rządowy plan rozwoju dróg śródlądowych w Polsce. Drogi wodne w Polsce. Międzynarodowe drogi wodne w Polsce. Drogi śródlądowe w Polsce w 2016 roku (eksploatowane). Struktura taboru barkowego żeglugi śródlądowej w Polsce w 2016 roku wg grup ładowności. Struktura wiekowa taboru barkowego żeglugi śródlądowej w Polsce w 2016 roku. Przewozy w żegludze śródlądowej w Polsce w latach 2015-2016 (wg kwartałów). Struktura przewozów ładunków żeglugą śródlądową według kierunków w 2016 r. i jej zmiany w stosunku do roku poprzedniego. Struktura przewozów ładunków żeglugą śródlądową wg głównych grup towarowych w 2016 r. Struktura przewozów ładunków żeglugą śródlądową według głównych grup towarowych w 2016 roku i jej zmiany w stosunku do roku poprzedniego. Przewozy pasażerskie żeglugą śródlądową w Polsce w 2015 i 2016 roku. Zapotrzebowanie na energię w transporcie towarów (zużycie oleju napędowego na każde 100 tonokilometrów). Stan żeglugi śródlądowej w Polsce. Rynek przeładowców. Obszary odpowiedzialności samodzielnego przedsiębiorcy przeładunkowego wobec zleceniodawcy (np. wobec spedytora). Przedsiębiorstwa przeładunkowe i sztauerskie. Sztauowanie. Rodzaje portowych przedsiębiorstw przeładunkowo-sztauerskich. Rynek składowników. Rodzaje przedsiębiorstw składowych. Regulaminy składowe - ogólna charakterystyka. Regulaminy składowe publicznych domów składowych. Determinanty wysokości składowego. Inne firmy specjalistyczne, których działalność jest związana ze specyfiką danego ładunku.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 i 6 sem. TiL stacjonarne - wykład 06 [pdf, 5521 KB]

Wykład 07 (26.02, 4.03, 11.03).
Zwyczaje i uzanse handlowe (Incoterms®2020).
Historia nowelizacji Incoterms. Główne przesłanki nowelizacji Incoterms. Odwołanie się do Incoterms w kontrakcie. Zasady posługiwania się i powoływania na Incoterms. Zapis poszczególnych formuł w Incoterms®2020. Podstawowe różnice między Incoterms 2000 a Incoterms®2010 i Incoterms®2020. Struktura formuł Incoterms®2020. Struktura formuł Incoterms®2020 (zakres obowiązków stron). Charakterystyka formuł Incoterms®2020 stosowanych przy przewozach środkami wszystkich gałęzi transportu EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP i DDP. Charakterystyka formuł Incoterms®2020 stosowanych przy przewozach środkami transportu morskiego i wodnego śródlądowego FAS, FOB, CFR i CIF. Charakterystyka EXW - Incoterms®2020. Charakterystyka FCA - Incoterms®2020. Charakterystyka CPT - Incoterms®2020. Charakterystyka CIP - Incoterms®2020. Charakterystyka DPU - Incoterms®2020. Charakterystyka DAP - Incoterms®2020. Charakterystyka DDP - Incoterms®2020. Charakterystyka FAS - Incoterms®2020. Charakterystyka FOB - Incoterms®2020. Charakterystyka CFR - Incoterms®2020. Charakterystyka CIF - Incoterms®2020. Incoterms®2020 - podstawowe zmiany.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 i 6 sem. TiL stacjonarne - wykład 07 [pdf, 5434 KB]

Wykład 08 (18.03, 25.03).
Zwyczaje i uzanse handlowe (część 2).
Definicja Combiterms. Tabelka Combiterms. Inne formuły i uzanse (oprócz Incoterms®2020). Zwyczaje i uzanse dotyczące ilości towarów. Anglosaski system miar - jard. Anglosaski system miar - jednostki wielokrotne czy podwielokrotne. Anglosaski system miar - odległości większe. Anglosaski system miar - jednostki masy. Anglosaski system miar - tony. Anglosaski system miar. Handel towarami masowymi - określanie ilości towarów. Odchylenia ilościowe. Bonifikaty (refrakcje). Zwyczaje i uzanse dotyczące terminów dostaw. Określenie terminu dostawy poprzez podanie konkretnej daty. Oznaczenie okresu dostawy. Oznaczenie terminu dostawy przez upływ czasu, liczony od określonego momentu. Zwyczaje i uzanse dotyczące przewozu. Formuły określające sposób podziału kosztów pomiędzy czarterującego a armatora. Formuły określające sposób rozliczania czasu załadunku/wyładunku (czasu dozwolonego). Liczenie czasu dozwolonego.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 i 6 sem. TiL stacjonarne - wykład 08 [pdf, 2484 KB]

Wykład 09 (1.04, 15.04.
Sposoby płatności w transakcjach handlowych z punktu widzenia spedycyjnego.
Sposoby płatności w transakcjach handlowych preferowane przez eksporterów i importerów. Skala ryzyka wybranych sposobów rozliczeń dla eksporterów i importerów. Weksel. Przykład traty. Blankiet weksla. Konieczne elementy weksla. Czek - cechy. Przykład czeków. Polecenie wypłaty. Akredytywa dokumentowa. Dokumenty towarzyszące akredytywom. Rodzaje akredytyw. Etapy akredytywy dokumentowej. Gwarancje bankowe - definicja. Rodzaje gwarancji. Ocena ryzyka różnych sposobów płatności w eksporcie. Schemat otwarcia akredytywy importowej. Schemat realizacji akredytywy importowej. Akredytywa, inkaso - elementy wspólne. Akredytywa, inkaso - różnice. Porównanie akredytywy i inkasa dokumentowego. Inkaso dokumentowe - charakterystyka. Inkaso dokumentowe - schemat. Korzyści stosowania inkasa dokumentowego. Rodzaje inkasa. Faktoring - definicja. Schemat działania faktoringu. Akredytywa jako najlepsza forma zapłaty. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Główne rozwiązania nowej ustawy: Termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami. Główne rozwiązania nowej ustawy: Termin zapłaty w transakcjach z podmiotem publicznym. Główne rozwiązania nowej ustawy: Odsetki podatkowe. Główne rozwiązania nowej ustawy: Odsetki ustawowe. Główne rozwiązania nowej ustawy: Termin na procedurę badania towaru lub usługi. Istotność wady a uprawnienia kupującego. Główne rozwiązania nowej ustawy: Zwrot kosztów dochodzenia należności. Główne rozwiązania nowej ustawy: Możliwość dochodzenia roszczeń w postępowaniu nakazowym.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 i 6 sem. TiL stacjonarne - wykład 09 [pdf, 4811 KB]

Wykład 10 (22.04, 6.05).
Transport multimodalny z punktu widzenia spedycyjnego.
Pojęcie transportu multimodalnego. Pojęcie transportu intermodalnego. Pojęcie transportu kombinowanego. Definicja transportu łamanego. Definicja transportu konwojowanego. Elementy transportu kombinowanego. Elementy warunkujące zaistnienie transportu multimodalnego. Wyróżniki idei multimodalizmu. Warunki realizacji celów systemowych multimodalizmu. Kryteria podziałów transportu multimodalnego. Definicja kontenera. Kontenery - podział (kryterium: masa brutto). Kontenery - podział (kryterium: konstrukcja w połączeniu z techniką przewozu). Jednostki transportu intermodalnego ITU/UTI. Transport kombinowany/intermodalny - podstawowe definicje. Techniki przewozów intermodalnych. Transport kombinowany/intermodalny - podstawowe definicje (Ruchoma droga). Fazy zestawiania pociągu bimodalnego. Podsystemy transportu multimodalnego. Transport multimodalny nie towarzyszący. Transport multimodalny towarzyszący. Jednostki ładunkowe w transporcie intermodalnym. Podział kontenerów w transporcie intermodalnym. Kontenery w transporcie intermodalnym. Kontenery w transporcie intermodalnym: Special Container (Platform Container). Kontenery w transporcie intermodalnym: Special Container (Platform Based). Kontenery w transporcie intermodalnym: Special Container (Bulk Container). Kontenery w transporcie intermodalnym: Special Container (Tank Container). Kontenery w transporcie intermodalnym: Special Container (Half Height Open Top Container). Kontenery w transporcie intermodalnym: Special Container (Flat Rack Container). Kontenery w transporcie intermodalnym: Special Container (Open Side Container). Kontenery w transporcie intermodalnym: Special Container (Refrigerated Container). Kontenery w transporcie intermodalnym: kontener 20-stopowy open top. Przewóz ładunku przekraczającego wymiary kontenera 20-stopowego open top. Kontenery w transporcie intermodalnym: Universal Container (Box Container). Kontenery w transporcie intermodalnym: różne typy. Środki transportowe do przewozu kontenerów. Środki do przewozu kontenerów w transporcie lotniczym. Kontenery w transporcie lotniczym. ULD (Unit Load Device). Jednostki ładunkowe w transporcie lotniczym - parametry. Środki do przewozu kontenerów w transporcie kolejowym. Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce (2007-2016). Środki do przewozu kontenerów w transporcie samochodowym. Ciągnik siodłowy z naczepą kontenerową. Środki do przewozu kontenerów w transporcie morskim. Środki do przewozu kontenerów w żegludze śródlądowej. Udział poszczególnych środków transportu towarowego w kosztach zewnętrznych w Europie. Udział poszczególnych jednostek transportowych w przewozach intermodalnych w latach 2010 i 2015. Przejęcie ładunków z przeciążonych zestawów drogowych przez kolej. Zestawy do ważenia pojazdów. Które samochody niszczą polskie drogi? Transport intermodalny w Polsce. Transport intermodalny i rozwiązania telematyczne. Punkty przeładunkowe Jednostek Transportu Intermodalnego (ITU). Schemat działania łańcucha w przypadku operatora intermodalnego i zintegrowanego operatora logistycznego (operator intermodalny = przewoźnik). Mapa połączeń i terminali transportu kombinowanego w Polsce. Sieć terminali intermodalnych w Polsce (stan na 2016 r.). Oszacowanie stopnia wykorzystania zdolności przeładunkowej wybranych terminali intermodalnych w Polsce do roku 2030. Bariery wzrostu transportu intermodalnego. SDR (Special Drawing Rights) = Specjalne Prawa Ciągnienia. Wysokość kwotowych limitów odpowiedzialności Operatora Transportu Multimodalnego za utratę/uszkodzenie towarów w przewozach multimodalnych (w SDR).
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 i 6 sem. TiL stacjonarne - wykład 10 [pdf, 13630 KB],
Adam Salomon, Transport intermodalny z punktu widzenia spedycyjnego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 28/2010, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2013 [pdf].

Wykład 11 (13.05. 20.05).
Znaczenie ubezpieczenia w spedycji.
Ubezpieczenie (definicja). Ubezpieczenie (w KC). Polisa ubezpieczeniowa. Uniwersalne zestawy klauzul instytutowych (ILU). Wskazówki dla ubezpieczających. Rodzaje ubezpieczeń. Ubezpieczenia - podstawowe pojęcia. Odpowiedzialność Cywilna (OC) spedytora. OC Spedytora - Deliktowa. OC Spedytora - Kontraktowa. Umowa ubezpieczenia (OC - informacje). Skutki podania niewłaściwych informacji (art. 815 k.c.). Prawa ubezpieczyciela. Prawa ubezpieczyciela - ewentualny regres. Umowy ubezpieczenia kontrahentów spedytora (Art. 799 k.c.). Wina w wyborze. Wymagania ubezpieczyciela dotyczące ubezpieczającego. Wyłączenia (ogólnie). Ubezpieczenia ładunkowe cargo. Zasadność ubezpieczania ładunku. Kwota gwarancyjna. Rodzaje franszyz. Franszyza integralna. Franszyza integralna (przykłady). Franszyza redukcyjna. W jaki sposób może być określona wysokość franszyzy redukcyjnej? Franszyza redukcyjna (przykłady). Inne rodzaje franszyz. Działalność spedytora - na rzecz osoby zainteresowanej. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem. Kraje objęte ubezpieczeniem OC i Zieloną Kartą Axa Direct. Ubezpieczenia ładunku w handlu zagranicznym - Incoterms®2010. Czas trwania ubezpieczenia. Generalna umowa ubezpieczenia. Klauzule ładunkowe. Suma ubezpieczenia. Statystyki wypadków w praktyce transportowo-spedycyjnej. Najbardziej popularne klauzule stosowane w handlu międzynarodowym. Ubezpieczenia transportowe. Institute Cargo Clauses (ICC) Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli (ILU). ICC (C) - zakres ubezpieczeń. ICC (B) - zakres ubezpieczeń. ICC (A) - zakres ubezpieczeń. Główne Klauzule Dodatkowe. Ładunki wyłączone z ubezpieczenia cargo.
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 i 6 sem. TiL stacjonarne - wykład 11 [pdf, 3,86 MB]

Wykład 12 (27.05, 3.06).
Międzynarodowe instytucje i organizacje wpływające na pracę spedytora.
Związki spedytorów i organizacje spedycyjne w Polsce. UNCTAD. BIMCO. UNIDROIT. Zrzeszenie Portów Bałtyckich (BPO). Organizacja Portów Morskich Europy (ESPO). Europejska Grupa ds. Przewozów Ładunków Ciężkich (EHLG). Międzynarodowe Biuro Kontenerów (ICB). Znaczenie normalizacji w pracy spedytora. Cele normalizacji (ogólnie). Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO). Znormalizowane przewozy kontenerów. Warunki, które zgodnie z postanowieniami konwencji celnej z 1972 muszą być spełnione, aby kontener mógł przekroczyć granicę państwa bez otwierania i kontroli. Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Związki zrzeszające organizacje spedycyjne działające w skali międzynarodowej (FIATA), europejskiej (CLECAT) i polskiej (PISiL).
LITERATURA:
SPEDYCJA 5 i 6 sem. TiL stacjonarne - wykład 12 [pdf, 1,28 MB]
Podstawowa literatura do wykładówAdam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011 - podręcznik podstawowy do wykładów, ćwiczeń, egzaminu i zaliczeniaProgram ćwiczeń wraz z wymaganą literaturąĆwiczenia 01 (26.02).
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ZASAD ZALICZENIA ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI

na zajęcia nie trzeba niczego przynosić.
Ćwiczenia 02 (4.03).
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE KONSTRUOWANIA UMOWY SPEDYCJI;

Do zajęć należy przeczytać: Prezentacja do ćwiczeń 02 [pdf, 2376 KB].
Na zajęcia należy także przynieść: treść Kodeksu Cywilnego dotyczącą spedycji [pdf, 317 KB] i oba przykłady umowy spedycji: Przykład 1 umowy spedycji [doc, 31,5 KB], Przykład 2 umowy spedycji [doc, 34,5 KB]. Materiał dodatkowy: Charakterystyka umowy spedycji [pdf, 644 KB]
Ćwiczenia 03 (11.03).
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH;

Do zajęć należy przeczytać: Prezentacja do ćwiczeń 03 [pdf, 2817 KB].
Na zajęcia należy także przynieść: informację o zleceniu spedycyjnym [pdf, 701 KB] oraz przynieść wydrukowany pusty blankiet zlecenia spedycyjnego (można je tutaj pobrać z internetu [163 KB] - będziemy go wypełniać/wystawiać na zajęciach.
Ćwiczenia 04 (18.03).
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA OGÓLNYCH POLSKICH WARUNKÓW SPEDYCYJNYCH 2010;

Pytania do ćwiczeń dotyczących OPWS (online) - wypełnione i przesłane do Starosty Roku do poniedziałku poprzedzającego termin ćwiczeń.

Do zajęć należy przeczytać: Prezentacja do ćwiczeń 04 [pdf, 1613 KB], treść OPWS 2010 (PL + ENG) [97 KB] oraz informację o OPWS [58 KB].
Ćwiczenia 05 (25.03).
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA WNIOSKU O OTWARCIE AKREDYTYWY;

Pytania do ćwiczeń dotyczących AKREDYTYWY (online) - wypełnione i przesłane do Starosty Roku do poniedziałku poprzedzającego termin ćwiczeń.

Do zajęć należy przeczytać: Prezentacja do ćwiczeń 05 [pdf, 1769 KB], informację o akredytywie dokumentowej [pdf, 617 KB] i przynieść wydruk blankietu wniosku o otwarcie akredytywy własnej w SANTANDER [pdf, 954 KB] oraz zapoznać się z poniższymi dokumentami: blankiet wniosku o otwarcie akredytywy BGŻ [pdf, 186 KB], blankiet wniosku o otwarcie akredytywy CH [pdf, 243 KB] i blankiet wniosku o otwarcie akredytywy ING [pdf, 86 KB].
Materiały do egzaminu:
Akredytywa standby (ABC 2) [410 kB],
Akredytywa "red clause" i "green clause" (ABC 3) [431 kB],
Akredytywa "evergreen" (ABC 4) [445 kB],
Pułapki związane ze stosowaniem akredytywy (część 1) (ABC 5) [385 kB],
Pułapki związane ze stosowaniem akredytywy (część 2) (ABC 6) [397 kB],
Negocjacja w odniesieniu do akredytywy dokumentowej (ABC 7) [533 kB],
Akredytywa dokumentowa a dokument transportu multimodalnego (ABC 8) [446 kB],
Documentary credit operations - the complex of contracts (ABC 9) [558 kB].
Ćwiczenia 06 (1.04).
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE DESPATCH/DEMURRAGE W SPEDYCJI;

Pytania do ćwiczeń dotyczących DESPATCH/DEMURRAGE (online) - wypełnione i przesłane do Starosty Roku do poniedziałku poprzedzającego termin ćwiczeń.

Do zajęć należy przeczytać: Prezentacja do ćwiczeń 06 [pdf, 1613 KB], wyznaczanie czasu dozwolonego (laydays) [pdf, 114 KB] i przynieść treść zadań do wyznaczania czasu dozwolonego (laydays) [pdf, 1211 KB].
Ćwiczenia 07 (15.04).
KOLOKWIUM 1. ZALICZAJĄCE CZĘŚĆ 1. ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI - w dniu 15.04.2020 (w poszczególnych grupach ćwiczeniowych). Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wylogowane z sieci!
Ćwiczenia 08 (22.04).
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA MIĘDZYNARODOWEGO LISTU PRZEWOZOWEGO CMR;

Pytania do ćwiczeń dotyczących CMR (online) - wypełnione i przesłane do Starosty Roku do poniedziałku poprzedzającego termin ćwiczeń.

Do zajęć należy przeczytać: Prezentacja do ćwiczeń 08 [pdf, 2446 KB] oraz przejrzeć tekst Konwencji CMR o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (2015), [pdf, 602 KB] i jeśli to możliwe przynieść go na zajęcia w wersji elektronicznej, przejrzeć fragment monografii Krzysztofa Wesołowskiego Umowa Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów na podstawie CMR, przeczytać tekst dotyczący praktyki zmiany/ukrywania danych w listach CMR [pdf, 277 KB] oraz przynieść blankiety listu CMR [pdf, 93 KB].
Ćwiczenia 09 (6.05).
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA MIĘDZYNARODOWEGO LISTU PRZEWOZOWEGO CIM;

Pytania do ćwiczeń dotyczących CIM (online) - wypełnione i przesłane do Starosty Roku do poniedziałku poprzedzającego termin ćwiczeń.

Do zajęć należy przeczytać: Prezentacja do ćwiczeń 09 [pdf, 2599 KB]. Na zajęcia należy także przeczytać artykuł Katarzyny Łogwiniuk, Uregulowania prawne w międzynarodowym kolejowym przewozie towarów - list przewozowy CIM, "Logistyka" 5/2012, przejrzeć Umowę o Międzynarodowej Komunikacji Towarowej (Umowa SMGS, stan na 1.07.2015) [1 MB] i jeśli to możliwe przynieść ją na zajęcia w wersji elektronicznej, przejrzeć Regulamin przewozów kolejowych przesyłek towarowych 2011 (RPT) DB Schenker Rail Polska SA [293 KB] i jeśli to możliwe przynieść go na zajęcia w wersji elektronicznej oraz przynieść blankiety listu CIM [pdf, 6,95 MB].
Ćwiczenia 10 (13.05).
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI FIATA;

Pytania do ćwiczeń dotyczących FIATA (online) - wypełnione i przesłane do Starosty Roku do poniedziałku poprzedzającego termin ćwiczeń.

na zajęcia należy przeczytać tekst Dokumenty FIATA i ich wpływ na pracę logistyka i spedytora portowo-morskiego [1,09 MB] i Adam Salomon, Dokumenty normatywne FIATA w pracy spedytora międzynarodowego [148 KB] oraz przynieść przykładowe wzory blankietów dokumentów FIATA: konosament FIATA [pdf, 4,62 MB], konosament FIATA [pdf, 4,62 MB], FIATA FCT [pdf, 4,63 MB], FIATA FCR [pdf, 4,04 MB], FIATA FWR [pdf, 3,98 MB], FIATA SDT [pdf, 4,20 MB], FIATA FFI [pdf, 105 KB].
Ćwiczenia 11 (20.05).
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA CELNEGO SAD;

Pytania do ćwiczeń dotyczących SAD (online) - wypełnione i przesłane do Starosty Roku do poniedziałku poprzedzającego termin ćwiczeń.

Do zajęć należy przeczytać: Prezentacja do ćwiczeń 11 [pdf, 4102 KB]. Na zajęcia należy także przynieść informację o zgłoszeniach celnych [429 KB], przejrzeć Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych, [2,04 MB] (Dziennik Ustaw 2011 r. nr 166, poz. 995) i jeśli to możliwe przynieść je na zajęcia w wersji elektronicznej, przejrzeć instrukcję wypełniania zgłoszeń celnych (wersja z 28.04.2016) [pdf, 1,96 MB] oraz jeśli to możliwe przynieść ją na zajęcia w wersji elektronicznej.
Ćwiczenia 12 (27.05).
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ UBEZPIECZENIOWYCH W SPEDYCJI;

Pytania do ćwiczeń dotyczących UBEZPIECZEŃ (online) - wypełnione i przesłane do Starosty Roku do poniedziałku poprzedzającego termin ćwiczeń.

Do zajęć należy przeczytać: Prezentacja do ćwiczeń 12 [pdf, 5217 KB]. Na zajęcia należy także przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (Allianz) [pdf, 344 KB] oraz przynieść protokół szkodowy C.Hartwig Gdynia [90 kB], protokół szkodowy DHL [133 kB], protokół szkodowy DPD [78 kB], protokół szkodowy FedEX [251 kB], protokół szkodowy KeX [33 kB], protokół reklamacyjny Gamet [150 kB], wzór protokołu reklamacyjnego [288 kB].
SLAJDY WPROWADZAJĄCE DO PROBLEMATYKI UBEZPIECZEŃ [2,73 MB].
Ćwiczenia 13 (3.06).
KOLOKWIUM 2. ZALICZAJĄCE CZĘŚĆ 2 ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI - w dniu 3.06.2020 (w poszczególnych grupach ćwiczeniowych).

Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wylogowane z sieci!
Ćwiczenia 14 (10.06).
KOLOKWIUM 3. ZALICZAJĄCE CAŁOŚĆ ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI - w dniu 10.06.2020 (w terminie wykładu, tj. o godz. 9.15 dla wszystkich grup ćwiczeniowych) - wyłącznie dla osób, które nie zaliczyły obu wcześniejszych kolokwiów.

Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wylogowane z sieci!Ważne informacje  1. KOLOKWIUM 1. ZALICZAJĄCE CZĘŚĆ 1. ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI - w dniu 15.04.2020 (w poszczególnych grupach ćwiczeniowych, tj. o godz. 8.00, 13.15 i/lub 15.15, w zależności od grupy). Na kolokwium należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wylogowane z sieci!

  2. KOLOKWIUM 2. ZALICZAJĄCE CZĘŚĆ 2. ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI - w dniu 3.06.2020 (w poszczególnych grupach ćwiczeniowych, tj. o godz. 8.00, 13.15 i/lub 15.15, w zależności od grupy). Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wylogowane z sieci!

  3. KOLOKWIUM 3. ZALICZAJĄCE CAŁOŚĆ ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI - w dniu 10.06.2020 (w terminie wykładu, tj. o godz. 9.15 dla wszystkich grup ćwiczeniowych) - wyłącznie dla osób, które nie zaliczyły obu wcześniejszych kolokwiów. Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wylogowane z sieci!

  4. EGZAMIN ZALICZAJĄCY CAŁOŚĆ ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW ZE SPEDYCJI (Test 20-30 pytań, jedna odpowiedź dobra lub najlepsza spośród czterech, punkty ujemne, zalicza 40% punktów dodatnich możliwych do uzyskania) - 17 czerwca 2020 (środa), w sali C-136, ul. Morska, w godz. 14.00-14.45 (dla osób o nazwiskach A-K), w godz. 15.00-15.45 (dla osób o nazwiskach L-Ż). Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wylogowane z sieci!

  5. EGZAMIN POPRAWKOWY ZALICZAJĄCY CAŁOŚĆ ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW ZE SPEDYCJI (Test 20-30 pytań, jedna odpowiedź dobra lub najlepsza spośród czterech, punkty ujemne, zalicza 40% punktów dodatnich możliwych do uzyskania) - 17 września 2020 (czwartek), w sali C-136, ul. Morska, w godz. 15.00-16.00 (dla osób, które otrzymały z pierwszego terminu ocenę ndst lub nie przystąpiły do pierwszego terminu). Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wylogowane z sieci!

  6. Konsultacje podane są na stronie: http://www.akademor.webd.pl/konsult_am.html.

  7. Program zajęć opublikowany jest na stronie: http://www.akademor.webd.pl/program3b.html.

  8. Program zajęć w wersji .pdf jest do pobrania ze strony: http://www.akademor.webd.pl/download/program3b.pdf.


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html